Žádost subjektu údajů

 

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

 

Identifikace subjektu údajů

Jméno a příjmení: __________________________________________________________

Bydliště: __________________________________________________________

E-mailová adresa: __________________________________________________________

 

 

Předmět žádosti - chci využít (zvolený požadavek prosím označte křížkem):

 

 1. Právo na přístup 

 

Chci znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte za účelem:

   • plnění smlouvy
   • přímého marketingu
   • zasílání obchodních sdělení
   • jiný: _______________________________________________________________

 

Chci znát všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nechci obdržet kopie těchto osobních údajů.

 

Chci znát všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů uchovávaných za účelem (označte):

   • identifikace uživatele
   • údaje využívané k marketingu
   • jiný: ____________________________________________________________________

 

 1. Právo na opravu 

 

Přeji si opravit následující osobní údaje: ____________________________________________

Aktuální hodnota osobních údajů je: ______________________________________________

 

Přeji si doplnit následující osobní údaje: ___________________________________________

 1. Právo na výmaz 

 

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali mé následující osobní údaje:

 

_________________________________________ (kterých osobních údajů se má výmaz týkat) a vymazali je z vašich systémů. Beru na vědomí, že tomuto požadavku nelze vyhovět u těch osobních údajů, u nichž je uchování povinné ze zákona či na jejichž uchovávání má správce oprávněný zájem.

 

 1. Právo na omezení zpracování

 

Přeji si, abyste omezili následující zpracování: ___________________________________________ (popis zpracování, které si přejete omezit)

mých osobních údajů

_________________________________________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

 

 1. Právo na přenositelnost

 

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, _______________________________________________________________________________

Osobní údaje budou poskytnuty ve formátu .csv, .doc nebo .pdf.

 

Osobní údaje:

 

zašlete na e-mailovou adresu, kterou jsem uvedl při registraci

zašlete na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví žádosti

zašlete na e-mailovou adresu ______________________

předejte jiným způsobem (uveďte): __________________________________

 

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

 

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování těchto mých osobních údajů: ____________________

 

Poznámka (další specifikace požadavku): ________________________________________________

 

Odůvodnění žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, stručné zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, Vaší žádosti pravděpodobně nebude moci být vyhověno.

 

 

Adresa pro zaslání vyrozumění o rozhodnutí o žádosti

Veškeré požadované informace mi prosím zašlete

na emailovou adresu, kterou jsem uvedl při registraci

na tuto e-mailovou adresu:

 

____________________________@__________________________

 

 

V _______________ dne _______________

 

_________________________________

podpis žadatele

Zpět do obchodu