Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

Společnost Jitka Klett Fashion Design s.r.o, IČO: 048 92 046, DIČ: CZ04892046, se sídlem Haštalská 791/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255203, (dále též „správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení, si tímto dovoluje informovat své zákazníky – fyzické osoby - o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů, včetně rozsahu jejich práv souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Jitka Klett Fashion Design s.r.o.

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů zákazníků správce.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením, dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy.

 

I

Jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem a na základě čeho?

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu při zohlednění praktického fungování správce a jeho informačních a personálních kapacit. Zpracovávané osobní údaje, jejich účely a právní základ zpracování se liší podle jednotlivých úseků činnosti správce tak, jak jsou tyto případy rozepsány níže:

Registrovali jste se u nás / Objednali jste si u nás zboží

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás nebo jsme je získali v rámci plnění našeho obchodního vztahu, popř. z veřejně dostupných zdrojů (ARES apod.).
 • V případě, že jste určeni jako kontaktní osoba objednatele, máme Vaše osobní údaje od objednatele.

Zpracovávané osobní údaje

 • Identifikační údaje objednatele a údaje nezbytné k nákupu zboží.
 • Identifikační údaje osoby oprávněné převzít za objednatele zboží, popř. její podpis při převzetí zboží.

Právní základ zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje od Vás získáváme a zpracováváme je z právního titulu uzavření a plnění smlouvy.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a realizace smlouvy o nákupu zboží.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

 • Poskytnutí výše uvedených osobních údajů, které vyžadujeme přímo od Vás, je smluvním požadavkem. Bez těchto osobních údajů není možno s Vámi uzavřít kupní smlouvu.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Pokud jste si u nás pouze objednali zboží, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu vyžadovanou zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví.
 • Pokud jste se u nás registrovali, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu registrace a po jejím skončení po dobu vyžadovanou zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví, počítáno od poslední objednávky zboží, kterou jste učinili.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Vaše osobní údaje mohou být v rámci zpracování účetnictví správce poskytnuty externím poskytovatelům účetních služeb.
 • Vaše osobní údaje mohou být nahodile zpřístupněny v rámci poskytování služeb správy informačních systémů externím společnostem, které nám tyto služby poskytují. Tyto společnosti Vaše osobní údaje nezpracovávají.
Zboží Vám bude doručeno na Vámi určeno adresu

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, nebo jsme je získali prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech (včetně e-shopu) nebo v rámci plnění našeho obchodního vztahu.

Zpracovávané osobní údaje

 • Údaje nezbytné k odeslání zboží a jeho doručení zákazníkovi (např. adresa pro doručení zboží).

Právní základ zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje od Vás získáváme a zpracováváme je z právního titulu plnění smlouvy.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem odeslání a doručení objednaného zboží.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

 • Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem a bez toho, aby nám byly tyto Vaše osobní údaje poskytnuty, Vám nemůžeme objednané zboží doručit.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Výše uvedené osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to nejméně po dobu možného uplatnění případných vad či jiných nároků dle právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Vaše osobní údaje sdílíme s doručovacími společnostmi, které pro nás doručují zboží na Vámi určenou adresu a společnostmi zajišťujícími nám efektivní organizaci rozvozu zboží prostřednictvím doručovacích společností.
 • Vaše osobní údaje mohou být nahodile zpřístupněny v rámci poskytování služeb správy informačních systémů externím společnostem, které nám tyto služby poskytují. Tyto společnosti Vaše osobní údaje nezpracovávají.
Za zboží jsme Vám vystavili fakturu / Provedli jste úhradu ceny zboží a přepravy

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, nebo jsme je získali prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech (včetně e-shopu) a dále i od banky realizující daný platební styk.

Zpracovávané osobní údaje

 • Identifikační údaje zákazníka a údaje nezbytné k evidenci provedení platby, včetně údajů o objednaném zboží.

Právní základ zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje od Vás získáváme a zpracováváme je z právního titulu plnění smlouvy a rovněž z titulu plnění právních povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem fakturace a evidence úhrady kupní ceny.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

 • Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je zákonným a též i smluvním požadavkem a bez toho, aby nám byly tyto Vaše osobní údaje poskytnuty, nelze umožnit nákup objednaného zboží.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Výše uvedené osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tj. nejméně po dobu 5 let.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Výše uvedené osobní údaje sdílíme s naší externí účetní společností.
 • Vaše osobní údaje mohou být v rámci zpracování účetnictví správce poskytnuty externím poskytovatelům účetních služeb.
 • Vaše osobní údaje mohou být nahodile zpřístupněny v rámci poskytování služeb správy informačních systémů externím společnostem, které nám tyto služby poskytují. Tyto společnosti Vaše osobní údaje nezpracovávají.
Zakoupené zboží jste reklamovali

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, nebo jsme je získali prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech (včetně e-shopu).

Zpracovávané osobní údaje

 • Identifikační údaje zákazníka a údaje o jeho objednávce, resp. nákupu.

Právní základ zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme z titulu plnění právních povinností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vaší reklamace zakoupeného zboží.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

 • Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je zákonným požadavkem. Bez poskytnutí těchto osobních údajů nelze vyřídit Vaší reklamaci.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Výše uvedené osobní údaje jsou uchovávány po dobu možnosti uplatnění vad či jiných nároků dle právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Vaše osobní údaje mohou být v rámci zpracování účetnictví správce poskytnuty externím poskytovatelům účetních služeb.
 • Vaše osobní údaje mohou být nahodile zpřístupněny v rámci poskytování služeb správy informačních systémů externím společnostem, které nám tyto služby poskytují. Tyto společnosti Vaše osobní údaje nezpracovávají.
Zasílání obchodního sdělení a vyhodnocování zákaznických preferencí

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, nebo jsme je získali prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech (včetně e-shopu).

Zpracovávané osobní údaje

 • Historie objednávek
 • Údaje o Vašem používání služeb a obsahu na našem webu
 • IP adresa a další technické identifikátory
 • Emailová adresa

Právní základ zpracování

 • Emailovou adresu a historii objednávek zpracováváme na základě oprávněného zájmu spočívajícího v přímém marketingu.
 • Některé údaje o Vašem používání služeb a obsahu na našem webu zpracováváme na základě oprávněného zájmu spočívajícího analýze využití obchodních kanálů společnosti.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu a analýze využívání obchodních kanálů společnosti.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Po celou dobu Vaší registrace v e-shopu

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Výše uvedené osobní údaje můžeme sdílet se společností řídící a zajišťující naše marketingové aktivity, a se společností Google LLC v souvislosti s využíváním služeb Google analytics.
Marketing – kontakt se zákazníky, obchodní akce

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, nebo jsme je získali prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech (včetně e-shopu) nebo v rámci plnění našeho obchodního vztahu.

Zpracovávané osobní údaje

 • Identifikační údaje zákazníka
 • Historie a objem objednávek
 • Kontaktní údaje zákazníka

Právní základ zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu spočívajícího v přímém marketingu.
 • Některé uvedené osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoli odvolat.

Účely zpracování

 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu.
 • Některé výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem realizace obchodních akcí s našimi obchodními partnery.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

 • Poskytnutí osobních údajů k tomuto účelu není smluvní ani zákonnou povinností.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Po celou dobu registrace v e-shopu, nejméně však po dobu [1] roku od provedení posledního nákupu zboží.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Výše uvedené osobní údaje mohou být výjimečně předávány našim obchodním partnerům v souvislosti s prováděním společných obchodních akcí.

Nad rámec výše uvedeného jsme oprávněni zpracovávat jakékoliv Vaše výše uvedené osobní údaje i další osobní údaje, které se nám podaří shromáždit, v nezbytném rozsahu za účelem úspěšného vedení jakéhokoliv právního sporu mezi námi a Vámi. Právním titulem takového zpracování je v takovém případě náš oprávnění zájem spočívající v uplatnění a obhajobě našich práv. Všechny Vaše osobní údaje zpracovávané pro tento účel jsou poskytovány našim právním zástupcům.

II

Ukládání přístupových dat v registračních souborech na serverech

Při vyvolání našich internetových stránek zaznamenává náš systém automaticky data Vašeho počítačového systému a ukládá je v tzv. Server Logfiles.

Jsou shromažďovány následující údaje:

 • datum a čas vyvolání stránek
 • název požadovaného souboru
 • domovská adresa URL, ze které byly stránky vyvolány
 • IP adresa
 • přenesené množství dat
 • žádající poskytovatel
 • používaný operační systém i používaný prohlížeč

Tyto údaje nejsou ukládány spolu s jinými osobními údaji. IP adresa teoreticky připouští přiřazení k určitému uživateli, bezprostřední identifikace Vaší osoby není na však základě těchto informací možná.

Ukládání v registračních souborech na serverech je prováděno z důvodu následujících oprávněných zájmů:

 • zajištění bezpečnosti našich informačně-technických systémů (předcházení podvodům a počítačová forenzika)
 • zajištění bezporuchového provozu stránek
 • optimalizace internetových stránek

Pro provoz internetových stránek je shromažďování údajů za účelem poskytování internetových stránek a ukládání údajů v registračních souborech bezpodmínečně nutné. Proto tedy neexistuje ze strany uživatele možnost vyslovit nesouhlas.

Údaje nejsou používány pro marketingové účely. Údaje se vymazávají, jakmile nejsou nutná pro dosažení účelu, ke kterému byla shromážděna.

III

Používání souborů cookies

Abychom Vaši návštěvu našich internetových stránek mohli uspořádat tak, aby pro Vás byla co nejatraktivnější, a umožnili Vám využívat určité funkce, používáme na různých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení. Některé soubory cookies, které používáme, jsou po ukončení relace prohlížeče, tedy pro zavření Vašeho prohlížeče, opět vymazány (tzv. cookies relace). Jiné soubory cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení a umožňují nám opět rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě našich stránek (permanentní soubory cookies). Data uložená v našich souborech cookies nejsou propojována s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.). Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o instalaci souborů cookies informováni a rozhodli o jejich přijímání nebo jste jejich příjem v určitých případech či všeobecně vyloučili. Pokud použití souborů cookies odmítnete, může být pro Vás funkčnost našich internetových stránek omezena.

IV

Facebook, Instagram, Pinterest

Naše webové stránky mohou obsahovat sociální pluginy sociálních sítí "Facebook"(Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), “Instagram” (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), a “Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). Je možné, že osobní údaje o návštěvnících webových stránek mohou být také shromažďovány prostřednictvím těchto pluginů, předány příslušné službě a propojeny s příslušnou službou návštěvníka.

Správce neshromažďuje žádné osobní údaje prostřednictvím sociálních pluginů. Abychom zabránili přenosu dat poskytovatelům služeb v USA bez vědomí uživatele, použili jsme na našem webu tzv. řešení Shariff. To má za následek, že příslušné sociální pluginy jsou zpočátku integrovány pouze jako grafika na webových stránkách. Tyto grafiky obsahují odkaz na webovou stránku příslušného poskytovatele pluginu. Pouze po kliknutí na některou z grafik budete přesměrováni na službu příslušného poskytovatele. Toto řešení zajišťuje, že osobní údaje nejsou automaticky předávány poskytovatelům příslušných sociálních modulů při návštěvě našich webových stránek. Kliknete-li na jednu z grafik sociálních pluginů, mohou být data přenášena přislušnému poskytovateli služeb a uložena tam. Pokud nekliknete na libovolnou grafiku, nedochází k přenosu dat mezi Vámi a příslušným poskytovatelem sociálního pluginu.

Po kliknutí na sociální plugin dostane příslušný poskytovatel služeb informace, že jste navštívili odpovídající stránku naší internetové nabídky. Vezměte prosím na vědomí, že není třeba mít u příslušné služby uživatelský účet, ani tam nemusíte být přihlášeni. Pokud však již máte při své návštěvě našeho webu uživatelský účet u příslušného poskytovatele služeb a jste již přihlášeni k tomuto účtu, data shromážděna sociálním pluginem jsou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být spárováni k Vašemu profilu u poskytovatele služeb, musíte se před svým kliknutím na některý ze sociálních modulů odhlásit.

Správce nemá žádný vliv na to, zda a do jaké míry si příslušní poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Nejsme si vědomi rozsahu, účelu ani doby uchování příslušného sběru údajů. Rádi bychom však poukázali na to, že je třeba předpokládat, že alespoň IP adresa a informace týkající se zařízení, jsou používány a zaznamenávány prostřednictvím sociálních pluginů. Je také možné, že příslušní poskytovatelé služeb používají cookies.

Rozsah a účel shromažďování údajů příslušnou službou, jakož i další zpracování a využití Vašich údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů přímo na webových stránkách příslušné služby. Zde získáte také informace o příslušných právech na ochranu dat a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:

a) Facebook Inc., 1601 s California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

c) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

e) interest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USAP

V

Jaká práva má subjekt údajů?

Subjekt údajů je ve smyslu a za podmínek čl. 15 nařízení oprávněn požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, které jsou předmětem zpracování. Správce v takovém případě poskytne subjektu údajů kopii osobních údajů ve formátu csv, doc nebo pdf.

Dojde-li ke změně osobních údajů nebo k jejich nepřesnému zpracování a z právních předpisů, interních předpisů správce, ze smlouvy či jiných dokumentů nevyplývá povinnost hlásit a prokázat změnu osobních údajů správci, je subjekt údajů oprávněn požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Správce je oprávněn požadovat doložení správnosti navrhovaných údajů.

Subjekt údajů má taktéž právo požadovat od správce výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování. Správce požadovaný výmaz, resp. omezení zpracování, provede, ledaže nařízení nebo jiný právní předpis stanoví jinak.

Subjekt údajů je dále oprávněn získat své osobní údaje, jež poskytl správci a které správce zpracovává na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy nebo na základě souhlasu subjektu údajů automatizovaně, tj. v elektronické podobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost osobních údajů). v případě uplatnění takového práva správce zašle subjektu údajů seznam osobních údajů ve formátu datové věty.csv.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování všech svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z právního titulu oprávněného zájmu. Správce tyto osobní údaje následně dále nezpracovává.

Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.jkklett.com, www.jkklett.cz, který subjekt vyplněný zašle na adresu office@jitkaklett.com

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě, že zpracování osobních údajů je založeno na uděleném souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním takového souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, je-li registrován v e-shopu správce prostřednictvím k tomu určeného pokynu „odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů“, který nalezne v záložce na internetových stránkách www.jkklett.com, www.jkklett.cz, který subjekt vyplněný zašle na adresu office@jitkaklett.com, či prostřednictvím odkazu v zasílaných newslettrech.


 

Zpět do obchodu